COVID-19 i la nova regulació Concursal

El dimecres 29 d'abril de 2020 es va publicar en el BOE el Reial decret llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per a fer front al COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia amb l'objectiu de pal·liar la situació econòmica i empresarial que estan sofrint tant empreses com empresaris individuals, així com particulars en les seves vides quotidiennes.

En concret, en el que a la situació concursal es refereix, trobem novetats en el capítol segon d'aquest Reial decret llei incloent mesures en l'àmbit concursal i societari per a facilitar el procediment o bé intentar solucionar-lo sense la necessitat o obligatorietat d'arribar a la fase de liquidació, podent complir amb un conveni o preconcurs.

Tres són els objectius que es proposa aquest text legal complementari a la llei substantiva: com es diu en aquest, en primer lloc, “mantenir la continuïtat econòmica de les empreses, professionals i autònoms”. D'una banda, el concursat podrà modificar el conveni que es trobava complint per a adaptar-lo a la situació actual dins de l'any següent des de la declaració de l'estat d'alarma; així mateix, podem observar l'exoneració del deure del deutor de sol·licitar l'obertura de la fase liquidació de la massa activa; i, de la mateixa manera, el concursat que estigués negociant un acord de refinançament podrà posar en coneixement del jutge la modificació del mateix o l'acord d'un nou. Finalment, el deure del deutor de presentar concurs de creditors en el moment que hagués conegut o hagut de conèixer el seu estat d'insolvència s'amplia dels dos mesos establerts per l'article 5 de la Llei concursal fins al 31 de desembre de 2020.

En segon lloc, “es tracta de potenciar i incentivar el finançament de les empreses per a atendre les seves necessitats transitòries de liquiditat”. D'aquesta manera, en aquells concursos que es tramitin dins els dos anys des de la declaració de l'estat d'alarma, seran considerats com a crèdits ordinaris els crèdits de les persones especialment vinculades amb el deutor en els concursos que poguessin declarar-se dins dels dos anys següents a la declaració de l'estat d'alarma. Per part dels creditors que pretenguin impugnar l'inventari o el llistat provisional de creditors, solament seran acceptats pel jutge proves documentals o pericials, sense perjudici de poder celebrar vista si aquest ho precises. Finalment, es tramitarà amb caràcter preferent els incidents concursals en matèria laboral, les vendes de la unitat productiva o elements de l'actiu, les propostes o modificacions de conveni, les demandes de reintegració de la massa activa, l'admissió d'acords de refinançament o modificació del mateix i adopció de mesures cautelars en favor del procediment concursal.

Finalment, “permetre a les empreses guanyar temps per a poder reestructurar el seu deute, aconseguir liquiditat i compensar pèrdues”. En primer lloc, les subhastes públiques es realitzaran de manera extrajudicial, encara que el pla de liquidació disposés una altra cosa, a excepció de la venda de la totalitat de l'empresa o la unitat productiva, que podrà realitzar-se de manera judicial o extrajudicial. D'altra banda, no es tindran en compte les pèrdues del present exercici 2020 quant a les causes de dissolució de la societat.

Pel que al procediment de la llei de segona oportunitat respecta, s'especifica per a l'Acord Extrajudicial de Pagaments que es considerarà que el deutor ha intentat arribar a un acord amb els seus creditors si dos o més mediadors concursals no acceptessin el càrrec per a dur a terme el procediment de mediació concursal, per la qual cosa, acreditant-lo, es podrà presentar el concurs consecutiu per part del deutor.

Document oficial BOE AQUÍ