Qui es pot acollir a la Llei de la Segona Oportunitat (Part III)

¿L’emprenedor o deutor es lliura de tots els deutes?

En realitat, no. La llei estableix dues excepcions: els crèdits de dret públic i els crèdits per aliments. L’emprenedor o particular seguirà havent de fer front als deutes contrets amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social, així com a la manutenció d’aliments dels seus fills en cas d’estar divorciat.

¿Els deutes desapareixen per sempre?

No. Qualsevol creditor podrà demanar al jutge la revocació de l’exoneració de deutes si, en els cinc anys posteriors a l’admissió del benefici exclusió del passiu insatisfet, es constatés l’existència d’ingressos, béns o drets del deutor amagats. També es podrà sol·licitar la revocació si durant el plaç fixat pel compliment del pla de pagaments: el deutor no complís amb els requisits previstos, en cas d’incompliment del pla de pagaments o en el cas de millora substancial de la situació econòmica per causa d’herència, llegat o donació, joc de sort, envit o atzar. En el cas que el Jutge acceptés la revocació de l’exoneració de deutes, tot el deute exonerat provisionalment o definitivament esdevindria exigible.

Cal tenir en compte, que atenent a les circumstàncies del cas, en el supòsit de que no s’hagués complert en la seva totalitat el pla de pagaments, el Jutge podrà declarar l’exoneració definitiva, sempre i quan el deutor hagués destinat al seu compliment, la mitat dels ingressos percebuts o la quarta part d’aquests ingressos quan el deutor estigues en circumstàncies familiars d’especial vulnerabilitat.

Finalment, un cop transcorregut el plaç per al compliment del Pla de Pagaments, sense que s’hagi revocat el benefici, el Jutge a petició del deutor, dictarà interlocutòria reconeixent l’exoneració com a definitiva.

¿Apareixerà l'emprenedor o deutor en alguna “llista de morosos”?

El deutor no apareixerà en un llistat de morosos, però segons la llei, l'obtenció d'aquest benefici es farà constar en la secció especial del Registre Públic Concursal per un termini de cinc anys.

¿Qui tindrà accés al registre?

Tal com estableix la llei, el registre podrà ser consultat per les persones que tinguin interès legítim a esbrinar la situació del deutor, així com les Administracions Públiques i òrgans jurisdiccionals. És a dir, la llista podrà ser consultada per les Administracions Públiques, els bancs o els possibles clients i proveïdors de l'emprenedor o particular.