La Figura de l´Assistent

 
QUÈ ÉS L'ASSISTÈNCIA?
 
És una figura jurídica que preveu el Codi Civil de Catalunya (article 226), consistent en oferir protecció jurídica complementària a aquelles persones que, degut a les seves condicions psicofísiques puguin ser vulnerables, però sense que impliqui la seva incapacitació. 
 
QUINA ÉS LA FINALITAT PRINCIPAL?
 
L’objectiu principal és no haver d’incapacitar a aquella persona que només té una disminució parcial o limitada de les seves facultats, donant-li l’ajuda complementària que requereixi. Això comportarà que els actes jurídics, en els que sigui necessària la intervenció de l’assistent, siguin anul·lables quan els faci la persona assistida per si sola. 
 
L’anul·labilitat la podrà instar la persona assistida o el propi assistent. Així com també el tutor - quan hi hagi - i els hereus de la persona assistida en el termini de quatre anys a comptar de la posada en tutela o la mort d’aquesta. 
 
FUNCIONS DE L’ASSISTENT
 
Vetlla pel benestar de la persona assistida en l’àmbit personal.
Intervé, juntament amb la persona assistida, en els actes jurídics relacionats amb les funcions de l’assistència. També pot fer funcions d’administració del patrimoni de la persona assistida. 
 
QUI POT DEMANAR L’ASSISTÈNCIA?
 
Aquelles persones vulnerables que siguin majors d’edad. No ho poden demanar ni els seus familiars, ni el jutge, ni el Ministeri Fiscal.
 
QUI POT SER ASSISTENT
 
Podrà ser assistent aquella persona que designi el propi interessat i que respecti els requisits que assenyala el Codi Civil de Catalunya:
 
- Que no hi hagi conflicte d’interessos. En particular, no ho poden ésser les que, en virtut d’una relació contractual, prestin serveis assistencials, residencials o de naturalesa anàloga a la persona protegida. 
- Que tinguin aptitud per assumir el càrrec. 
- No concurrència de les causes d’inhabilitat. Es remet a les causes per exercir la tutela de l’article 222.15 CCCat:
 
a) Estar privades o suspeses de l’exercici de la potestat o de la guarda per resolució administrativa o judicial ferma, o haver-ho estat durant cinc anys.
b) Haver estat remogudes d’una tutela per una causa que els fos imputable. 
c) Estar complint una pena privativa de llibertat. 
d) Estar en situació declarada de concurs i no haver estat rehabilitades, llevat que la tutela no inclogui l’administració dels béns. 
e) Haver estat condemnades per qualsevol delicte que faci suposar fonamentadament que no exercirien la tutela d’una manera correcta. 
f) Observar una conducta que pugui perjudicar la formació del menor o la cura de l’incapacitat. 
g) Estar en situació d’impossibilitat de fet per a exercir el càrrec. 
h) Tenir enemistat amb la persona tutelada, o tenir-hi o haver-hi tingut plets o conflictes d’interessos.
i) No tenir mitjans de vida coneguts.
 
COM ES DEMANA L’ASSISTÈNCIA? 
 
Es demana mitjançant el procediment de Jurisdicció voluntària, en el qual intervenen el Jutge i el Ministeri Fiscal que podran oposar-se a la persona que l’assistit proposi com a figura d’assistent, però en cap moment designar-ne un de nou. Sinó que serà el propi interessat que haurà de triar a algú altre. 
S’indicaran les matèries en les quals es requerirà l’intervenció de l’assistent, que seran aquelles que l’interessat demani. Si més endavant hi ha una millora psicofísica, el propi assistit podrà demanar modificacions en la figura i, fins i tot, l’extinció de la mateixa si creu estar en plenes facultats.