Les fases del procediment de la Llei de Segona Oportunitat

Un cop s’ha decidit que el més convenient és iniciar el procediment de la Llei de la Segona Oportunitat, cal saber a quin tipus de procediment ens enfrontem i quins són els passos que cal seguir per fer-ho tot de la manera adequada i correcte.

En primer lloc, s’iniciarà la fase d’Acord Extrajudicial de Pagaments (AEP) amb els creditors, fent-los una proposta de pla de pagaments per demostrar la bona fe en el procediment i que es vol arribar a una solució adient per tothom.

L’objectiu principal d’aquest AEP és complir amb un dels requisits que determina la llei per poder obtenir el BEPI. D’altra banda, si no es fes, el deutor estaria obligat a abonar el 25% dels crèdits considerats com a ordinaris, al final del procediment. D’aquesta manera, es demostra la bona fe del deutor d’intentar arribar a un acord extrajudicial amb els creditors i la voluntat i esforç de fer el pagament corresponent.

Aquest AEP consisteix, per una banda, en sol·licitar una espera en el pagament del deute que actualment es deu als creditors, que no pot ser superior a 10 anys, i de la proposta d’una quita, sempre que sigui adequada en funció dels ingressos i les despeses mensuals que es tinguin.

Per tal de fer-ho, s’ha d’acudir a la notaria de la zona de residència del deutor per tal de sol·licitar que es designi un mediador concursal, perquè faci arribar el pla de pagaments proposat al conjunt de creditors, que el podran acceptar o no o fer altres propostes.

Si aquest pla de pagaments és acceptat pel 75% o més dels creditors, s’haurà de complir amb les condicions que s'han estipulat. En cas que no s’arribi a aquesta xifra, es considerarà que no s’ha pogut arribar a cap acord i el mediador concursal sol·licitarà la declaració de concurs consecutiu, en fase judicial.

Amb aquesta sol·licitud, un cop revisada i aprovada pel Jutjat, es declararà el concurs consecutiu de la persona deutora i, el que va ser mediador concursal serà designat Administrador Concursal (AC). Això té dues connotacions importants: per una banda, no es podran rebre més embargaments i, per altra banda, es suspendrà la capacitat d’administració de l’economia, i ho gestionarà l’administrador concursal.

A partir d’aquí, l’administrador concursal presentarà un informe definitiu de l’actiu i passiu que consti, i un pla de liquidació, en cas que hi hagi béns que calgui liquidar, perquè els creditors siguin coneixedors de la situació. Finalment, l’AC presentarà la qualificació del concurs, com a fortuït si s’ha actuat de bona fe en tot moment, i sol·licitarà la conclusió del concurs. Serà en aquest moment en què el deutor, amb la nostra ajuda, haurà de presentar la sol·licitud del Benefici d'Exoneració del Passiu Insatisfet (BEPI), és a dir, el perdó dels deutes. Amb aquesta sol·licitud, el Jutjat ens perdonarà tots els deutes, tret de l’especialitat del crèdit públic comentat en anteriors articles.