Crèdits Hisenda, TGSS i AAPP

La Sentència de l'Audiència Provincial de Palma de Mallorca de data 21 de setembre de 2016, estén el benefici d'exoneració del passiu insatisfet (BEPI o perdó del deute) als crèdits de dret públic. Aquesta resolució assenyala que, malgrat que en la fase extrajudicial els deutes de caràcter públic no podran veure's afectats per l'acord de pagaments amb els creditors, la veritat és que en posteritat, una vegada declarat el concurs consecutiu els crèdits públics podran quedar exonerats.

Cal tenir en compte que existeixen dues vies per sol·licitar aquesta exoneració:

Via definitiva. Aquesta via està pensada per a aquells deutors que tenen major capacitat de pagament. Per això, el deutor podrà quedar exonerat de la resta dels seus deutes quan aquest hagi pagat els crèdits contra la massa, és a dir, els deutes generats dins del procés concursal, i els crèdits privilegiats, com podrien ser els deutes hipotecaris o l'import dels crèdits públics que hagin estat classificats com a tal, fins al 50% del seu import, quedant el restant 50% d'aquests crèdits públics exonerat.

Cal tenir en compte que aquesta exoneració definitiva seria viable sempre que s'hagués dut a terme, o almenys intentat dur a terme un acord extrajudicial de pagaments, previ a la declaració del concurs. En aquest sentit, la Sentència descrita entén que els deutors que acudeixen a la via definitiva queden exonerats de la resta dels seus deutes incloent l'import restant de crèdit públic.

Via provisional. S'acudeix a aquesta via, quan el deutor no pot fer front als pagaments anteriorment descrits. Aquesta via requereix que el deutor accepti sotmetre's a un Pla de Pagaments durant els 5 anys següents a la conclusió del concurs.

A aquest efecte, en el Pla de Pagaments s'hauran d'incloure els crèdits contra la massa i els crèdits de dret públic. Malgrat la inclusió dels crèdits de dret públic en el Pla de Pagaments, la tramitació de les sol·licituds d'ajornament i fraccionament es regiran per la normativa específica. És a dir, una vegada aprovat el Pla de Pagaments pel Jutge del concurs, haurà de tramitar-se el fraccionament dels crèdits públics incorporats. D'aquesta manera, la concessió administrativa del citat fraccionament serà sempre posterior a l'aprovació del pla de pagaments i a l'arxiu del concurs, de conformitat amb el previst amb l'art. 65.2 LGT. Caldrà tenir en compte que l'acord singular amb les entitats públiques haurà de comunicar-se el Jutjat.

Finalment, després de la submissió del deutor al Pla de Pagaments durant 5 anys, perquè el Jutge acordi l'alliberament definitiu dels deutes, el deutor haurà d'haver satisfet en aquest període els deutes no exonerats o haurà de justificar haver realitzat un esforç substancial, en atenció a la seva capacitat econòmica.

En conclusió, podem afirmar que atenent a les capacitats de pagament del deutor, es podrà acollir a una via o una altra, la qual li permetrà finalment quedar exonerat íntegrament o en part dels seus crèdits, incloent-se els crèdits públics.