Actiu i Passiu del Deutor/a

Què cal tenir en compte?
 
Per tal d’acollir-nos a la Llei de la Segona Oportunitat, abans d’iniciar el procediment, cal que fem una valoració del nostre actiu (de tots els béns que estan al nostre nom) i del passiu (de tots els deutes generats).
 
Cal tenir en compte, que el procediment de segona oportunitat es troba dins de la legislació concursal, és a dir, ens trobarem en un procediment de concurs de creditors, però la legislació s’ha adaptat a les persones físiques. Tot i això, el que succeeix en un procediment concursal és la liquidació de tot el patrimoni de la persona concursada, és a dir, en una concurs de creditors d’una empresa, el que es fa és vendre tot el seu patrimoni per poder pagar els deutes per, finalment, eliminar l’empresa del mercat; amb les persones físiques es fa el mateix, però fins on arriba el seu patrimoni, es cancelaran els deutes, la resta quedarà perdonat, no seguirà amb una motxilla de deutes com venia succeïnt fins ara.
 
Què passa amb el meu habitatge?
 
Ara bé, recentment, els Jutjats de Barcelona comparteixen la idea que no té cap mena de sentit liquidar un bé immoble (la nostra casa o pis) si el seu valor es troba per sota del deute hipotecari que queda pendent, deguda la situació de preus de lloguer en la que es troba Barcelona ara mateix. Això sí, sempre i quan sigui el nostre habitatge habitual. En cas que sigui una segona residència o un local, s’haurà de liquidar. De la mateixa manera ho veuen els Jutjats de Girona i Tarragona, no així el de Lleida.
 
Així, sempre que el deute de la hipoteca sigui superior al valor de l’immoble, podrem evitar la seva liquidació i seguir-hi vivint, sempre i quan estigui al corrent de pagament de la hipoteca. Si no es pot fer front, per molt que sigui l’habitatge habitual, no es podrà “salvar” i s’haurà de liquidar per satisfer el deute que es té amb l’entitat bancària.
 
Què passa amb el meu vehicle?
 
De la mateixa manera, si tenim un vehicle al nostre nom, no caldrà que es liquidi, sempre i quan es demostri que, o bé és  la eina essencial per realitzar l’actual feina i que sigui necessari per la obtenció d’ingressos, o que sigui necessari per acudir al lloc de feina. Aquí cal tenir en compte la valoració del vehicle: si té una antiguitat i quilometratge elevat, no serà adequada la seva liquidació ja que no reportarà cap valor a la massa del concurs; en canvi, si es tracta d’un vehicle de luxe, o en tenim més d’un, sí que s’haurà de liquidar.
 
Recompte del passiu
 
Per altra banda, s’ha de fer un previ recompte de tots els deutes que haguem generat, sigui amb altres persones, amb entitats financeres, com amb hisenda, seguretat social o d’altres administracions públiques, dels que també obtindrem el perdó del deute, tot i que amb certs matisos que veurem en propers articles.