El Tribunal Constitucional sentència la inconstitucionalitat de les plusvàlues municipals.

Efectivament, el Tribunal Constitucional ha acabat pronunciant-se sobre les plusvàlues municipals dictant la inconstitucionalitat d'aquestes en cas que es pugui demostrar que amb la venda de l'immoble no s'hagi generat cap ingrés patrimonial, això és, haver venut l'immoble per menys del que es va comprar.
 
Anteriorment, ja s'havien pronunciat altres Tribunals com són el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en la sentència de 9 de maig de 2012 o el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) en la sentència d'11 de desembre de 2013, entre d'altres de tot el territori espanyol. En aquest sentit, aquests es pronunciaven determinant que si, per exemple, un venedor podia acreditar, amb les diferents escriptures de compravenda o moviments bancaris, que va comprar l'habitatge el 2008 per un import de 100 i la va vendre l'any 2017 per un import de 80, aquest venedor no havia de pagar l'impost de plusvàlua municipal.
  
Tot i els diferents pronunciaments dels Tribunals que acabem d'anunciar, els ajuntaments han continuat tributant la plusvàlua indistintament i desestimant les diferents reclamacions al respecte, no obstant això, finalment, el passat 17 de febrer de 2017, es va pronunciar el Tribunal Constitucional (TC) anul·lant parcialment la norma foral que regula l'impost, fonamentant que aquesta vulnera l'article 31.1 de la Constitució Espanyola (Principi de capacitat econòmica), ja que el Tribunal considera que, ni aquesta norma foral ni cap altra pot prendre en consideració actes o fets que no suposin l'existència d'una riquesa real o potencial. És a dir, es pretén evitar que es gravi un ingrés del tot inexistent.
 
D'acord amb aquesta sentència, s'obliga al legislador a redactar la norma en el sentit que es dicta perquè els Ajuntaments adaptin les seves ordenances i normes internes perquè s'acompleixi a la sentència del Tribunal Constitucional. Ara per ara, doncs, és més eficaç, que en les darrers mesos, la reclamació de la plusvàlua municipal.