Cada vegada són més les Sentències que declaren la nul·litat de les hipoteques amb multidivisa.

Cada vegada són més les Sentències que declaren la nul·litat de les hipoteques amb clàusula multidivisa. Aquesta setmana hem sapigut que l’Audiència Provincial de Madrid ha declarat nul·la una hipoteca amb clàusula multidivisa contractada amb Caixa Catalunya, ara Catalunya Banc.

Però, què és el que es demana? Principalment el que es demana és l’anul·lació dels pactes multidivisa i que es recalculi la hipoteca amb euros. D’aquesta manera es fa que se’ns retorni el pagat de més i, el que encara és més important, el capital que es fixi sigui el resultant del càlcul de la hipoteca amb euros des del principi. Així l’amortització que s’ha efectuat serà real i s’eliminarà l’increment de capital que s’ha patit quan el càlcul s’ha fet amb moneda extranjera, majoritàriament amb yens.

Algunes han sigut les discussions si ens trobem davant d’un derivat financer o no, però el que ens estem trobant és que la nul·litat apareix quan la informació que la entitat financera no ha sigut la idònia, cosa que en moltes ocasions succeïx. Així ho recull la Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, número 507/15: “la viabilidad de la acción de nulidad gira en torno a la demostración de que el cliente bancario recibió toda la información que le era necesaria para conformar un juicio cabal y completo de la operación a realizar, y esta obligación de informar reacae sobre la entidad financiera por ser la que la conoce y debe transmitir tales conocimientos a la otra parte contratante de acuerdo con el principio de buena fe y de honradez en lots tratos”