Quant Tributes si guanyes la Loteria?

Si bé anteriorment la loteria estava exempta de tributar impostos, amb el Govern de Mariano Rajoy es va començar a fiscalitzar, dictant-se la Llei 16/2012, de 27 de desembre mitjançant la qual s’establia la regulació dels impostos de la Loteria de Nadal, així com també la resta dels premis de loteries i apostes organitzades per l’entitat pública empresarial “Loterías y Apuestas del Estado” , les organitzades pels òrgans o entitats de les Comunitats Autònomes, i les organitzades per “Cruz Roja Española” i de la “ONCE”.
 

Analitzem la nova Llei dels contractes de lloguer que limita les rendes de l’habitatge. Llei 11/2020, de 18 de setembre de 2020

Avui, dia 22 de setembre de 2020, entra en vigor la nova Llei 11/2020, de 18 de setembre de 2020, de protecció del dret a l’habitatge, per regular l’increment sustancial que estan experimentant els preus de l’habitatge en lloguer. 

La proposició de llei es plantejava entre el Sindicat de Llogateres i el Govern de la Generalitat, amb el Departament de Justícia i el Departament de Territori i Sostenibilitat, obtenint-se el passat 9 de setembre de 2020 la seva aprovació amb 71 vots a favor, de JuntsxCat, ERC, Comuns I la CUP, y 63 vots en contra, per part dels grups parlamentaris PSC, Ciutadans, PP, PDECat i Demòcrates.

Des d’Arias Advocats, l’analitzem.

Han publicat les meves dades en un fitxer de Morosos. Què puc fer?

Habitualment està sent un costum molt utilitzat per reclamar els deutes la inclusió de les persones deutores (tant físiques com jurídiques) en els anomanats “Fitxers de Morosos”. D’aquesta manera es publiquen les dades personals de la persona deutora relatives a l’impagament perquè això li comporti problemes a l’hora de dur a terme altres gestions econòmiques i així tenir més interés en pagar. El fet d’estar inclòs en un Fitxer de Morosos pot perjudicar a l’hora de realitzar operacions de finançament (dificultats per la concessió de crèdits o hipoteques, impossibilitat d’obtenir una tarjeta bancaria, no poder contractar una assegurança…). 
 

En la dissolució o concurs d´una Societat, quan tenen responsabilitat els Administradors?

En la dissolució o concurs d´una Societat, quan tenen responsabilitat els Administradors?
 
Segons l’article 367 de la Llei de Societats de Capital (en endavant, LSC), els administradors d’una societat que no dissolguin l’empresa, ni la declarin en concurs, quan concorrin les causes legals de l’article 360 de la LSC que els obliguen a fer-ho, tindran la responsabilitat solidària de totes aquelles obligacions que contraguin posteriorment al moment en què neix la causa. D’aquesta manera, es limita que l’empresa es sobreendeuti quan ja no té més capacitat per fer-hi front.  
 
A més a més, l’article 367 de la LSC afegeix que, en cas que els administradors no acreditin que l'obligació es va originar en un moment anterior a la concurrència de la causa de dissolució, la llei l’ entendrà nascuda posteriorment i, per tant, els considerarà responsables. 
 

Crèdits Revolving

Què és un Crèdit Revolving?
 
Els crèdits revolving constitueixen una relació contractual entre les entitats bancàries i els consumidors per la qual el banc (com a prestador) posa a disposició del consumidor (prestatari) una determinada quantitat de diners, pactada prèviament entre les parts, perquè el client hi disposi de manera lliure sense necessitat de justificar el seu destí, i poder retornar posteriorment els diners. És una manera que ofereixen els bancs per oferir al client liquiditat ràpida i poder pagar béns de consum en terminis més còmodes.   
 

L’AP de Barcelona ha posat fi a la llacuna legal que dispensava als bancs a cobrar comissions dels comptes bancaris oberts pel pagament dels préstecs hipotecaris

El cobrament per part de les entitats bancàries de comissions en el servei de manteniment de comptes corrents creades exclusivament pel pagament de préstecs hipotecaris, sempre ha estat considerat en els informes i circulars del Banc d’Espanya com una actuació contraria a les bones pràctiques i usos bancaris. 
 

Canvis en els contractes de lloguer

Aquests són els canvis en els contractes de lloguer que han entrat en vigor després de la seva publicació al BOE, amb la finalitat d'incrementar l'oferta d'habitatge de lloguer, i que famílies que es troben en una greu situació de vulnerabilitat econòmica i social puguin afrontar els pagaments d'un habitatge en el mercat.
 
 
1. Ampliació de 3 a 5 anys: S'amplia de 3 a 5 anys el termini mínim legal en què l'inquilí pot romandre en l'habitatge (o 7 si l'arrendador és una persona jurídica). També s'augmenta el termini de pròrroga tàcita d'1 a 3 anys: quan el nou contracte s'extingeixi, i cap de les parts hagués notificat a l'altra la seva voluntat de no renovar-lo.
 
2. Límit a dues mensualitats de fiança: Es fixa en dues mensualitats de renda la quantia màxima de les garanties addicionals a la fiança que poden exigir-se a l'arrendatari abans d'entrar a viure al seu nou habitatge.
 

Que és la Cancel.lació hipotecària?

Que és la cancel·lació hipotecària ?:
 
És el tràmit que cal fer perquè el préstec hipotecari quedi cancel·lat al Registre de la Propietat en acabar de pagar la hipoteca.
 
Cal cancel·lar la hipoteca si vols vendre l'habitatge o demanar un altre préstec.
De no fer la cancel·lació registral de la hipoteca, l'habitatge seguirà tenint les càrregues hipotecàries durant 20 anys encara que estiguin pagades totes les quotes. Només després d'aquest període de temps, el Registre eliminarà les càrregues automàticament, sense cap cost, en actualitzar la informació.
 

La prestació de maternitat exempta del IRPF segons el TSJM

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid diu per mitjà de la sentència 810/2016, de 6 de juliol, sala del Contenciós-Administratiu, que la prestació de maternitat percebuda de la Seguretat Social queda exempta de l’IRPF.

Per mitjà d’aquesta sentència, el Tribunal fa una interpretació extensiva de l’article 7.h) de la Llei 35/2006 del IRPF, en el que es diu que “estaran exemptes les prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, fills a càrrec i orfandat”, mentre que a l’apartat següent estableix que “també estaran exemptes les prestacions públiques per maternitat percebudes de les Comunitats Autònomes o Ents Locals”.

VIDEOTRUCADA ARIAS ADVOCATS

Seguint les recomanacions sanitàries contra el COVID-19, i les últimes restriccions de mobilitat municipal, posem a disposició dels nostres clients la possibilitat de mantenir reunions telemàtiques. Garantim les reunions mitjançant videoconferències d'alta qualitat de connexió, que ofereixen un diàleg de preguntes i respostes àgil i eficaç, per a la resolució de tots els seus conflictes legals.

Com sol·licitar una videotrucada? La reserva es pot fer trucant al número de telèfon 93.209.31.31 o omplint el formulari del següent link, on s'explica el procediment: http://bit.ly/38EhJYe  

Recordem que seguim oferint les visites presencials i facilitem a qui ho necessiti el justificant de desplaçament.