En la dissolució o concurs d´una Societat, quan tenen responsabilitat els Administradors?

En la dissolució o concurs d´una Societat, quan tenen responsabilitat els Administradors?
 
Segons l’article 367 de la Llei de Societats de Capital (en endavant, LSC), els administradors d’una societat que no dissolguin l’empresa, ni la declarin en concurs, quan concorrin les causes legals de l’article 360 de la LSC que els obliguen a fer-ho, tindran la responsabilitat solidària de totes aquelles obligacions que contraguin posteriorment al moment en què neix la causa. D’aquesta manera, es limita que l’empresa es sobreendeuti quan ja no té més capacitat per fer-hi front.  
 
A més a més, l’article 367 de la LSC afegeix que, en cas que els administradors no acreditin que l'obligació es va originar en un moment anterior a la concurrència de la causa de dissolució, la llei l’ entendrà nascuda posteriorment i, per tant, els considerarà responsables. 
 

Crèdits Revolving

Què és un Crèdit Revolving?
 
Els crèdits revolving constitueixen una relació contractual entre les entitats bancàries i els consumidors per la qual el banc (com a prestador) posa a disposició del consumidor (prestatari) una determinada quantitat de diners, pactada prèviament entre les parts, perquè el client hi disposi de manera lliure sense necessitat de justificar el seu destí, i poder retornar posteriorment els diners. És una manera que ofereixen els bancs per oferir al client liquiditat ràpida i poder pagar béns de consum en terminis més còmodes.   
 

S’inclouen al Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet els crèdits contra l’Administració Pública i la Tresoreria General de la Seguretat Social?

S’inclouen al Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet els crèdits contra l’Administració Pública i la Tresoreria General de la Seguretat Social?
 
La resposta és amb un però.
 
Queda clar que els crèdits contrets amb entitats de crèdit o amb proveïdors tenen la condició de crèdits ordinaris o bé subordinats els quals, un cop finalitzat el procediment del concurs consecutiu i demanat i acceptat el Benefici de l’Exoneració del Passiu Insatisfet a favor del deutor, quedaran exonerats, sempre i quan s’hagin complert els requisits que estableix la Llei Concursal.
 

L’AP de Barcelona ha posat fi a la llacuna legal que dispensava als bancs a cobrar comissions dels comptes bancaris oberts pel pagament dels préstecs hipotecaris

El cobrament per part de les entitats bancàries de comissions en el servei de manteniment de comptes corrents creades exclusivament pel pagament de préstecs hipotecaris, sempre ha estat considerat en els informes i circulars del Banc d’Espanya com una actuació contraria a les bones pràctiques i usos bancaris. 
 

Com comprovar si et pots acollir a la Llei de la Segona Oportunitat?

La majoria de persones endeutades desconeixen que hi ha vigent l'anomenada LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT, que estableix que les persones físiques, siguin particulars o empresàries, puguin sol·licitar un acord de pagaments.
 
Et proposem la realització d'un qüestionari molt senzill, el qual et donarà una aproximació de les possibilitats d'èxit a l'acollir-te a aquest mecanisme.
 

Canvis en els contractes de lloguer

Aquests són els canvis en els contractes de lloguer que han entrat en vigor després de la seva publicació al BOE, amb la finalitat d'incrementar l'oferta d'habitatge de lloguer, i que famílies que es troben en una greu situació de vulnerabilitat econòmica i social puguin afrontar els pagaments d'un habitatge en el mercat.
 
 
1. Ampliació de 3 a 5 anys: S'amplia de 3 a 5 anys el termini mínim legal en què l'inquilí pot romandre en l'habitatge (o 7 si l'arrendador és una persona jurídica). També s'augmenta el termini de pròrroga tàcita d'1 a 3 anys: quan el nou contracte s'extingeixi, i cap de les parts hagués notificat a l'altra la seva voluntat de no renovar-lo.
 
2. Límit a dues mensualitats de fiança: Es fixa en dues mensualitats de renda la quantia màxima de les garanties addicionals a la fiança que poden exigir-se a l'arrendatari abans d'entrar a viure al seu nou habitatge.
 

Que és la Cancel.lació hipotecària?

Que és la cancel·lació hipotecària ?:
 
És el tràmit que cal fer perquè el préstec hipotecari quedi cancel·lat al Registre de la Propietat en acabar de pagar la hipoteca.
 
Cal cancel·lar la hipoteca si vols vendre l'habitatge o demanar un altre préstec.
De no fer la cancel·lació registral de la hipoteca, l'habitatge seguirà tenint les càrregues hipotecàries durant 20 anys encara que estiguin pagades totes les quotes. Només després d'aquest període de temps, el Registre eliminarà les càrregues automàticament, sense cap cost, en actualitzar la informació.
 

Mecanisme de la Segona Oportunitat: La Exoneració definitiva dels crèdits de Dret Públic

La Sentència de l'Audiència Provincial de Palma de Mallorca de data 21 de setembre de 2016, estén el benefici de l'exoneració als crèdits de dret públic. Aquesta resolució assenyala que malgrat que en la fase extrajudicial els deutes de caràcter públic no podran veure's afectats per l'acord de pagaments amb els creditors, la veritat és que en posteritat, una vegada declarat el concurs consecutiu els crèdits públics podran quedar exonerats.