Incapacitats


Què és la incapacitat?
La incapacitat és una situació de fet, que priva algunes persones de la seva capacitat d'obrar, com a conseqüència d'una malaltia o deficiència física o psíquica de caràcter permanent, impedint al presumpte incapaç governar-se per si mateix, tant a nivell personal com patrimonial.
 
Qui pot iniciar el procediment de incapacitat?
En el supòsit dels menors d'edat, seran els pares qui durant la minoria d'edat del fill, davant la previsió d'una futura incapacitat, instaren la demanda per tal de prorrogar automàticament la pàtria potestat.
 
En cas dels majors d'edat, serà el presumpte incapaç, el cònjuge o similar, descendents, ascendents o germans del presumpte incapaç. Si cap d'aquests iniciés la declaració d'incapacitat, per no existir o no haver-la sol·licitat, serà el Ministeri Fiscal qui la promogui.
 
Com es tramita el procediment d'incapacitat?
El procediment podrà iniciar-se mitjançant la interposició d'una demanda d'incapacitat, presentada per advocat i procurador, davant el jutge competent.
 
Després de la pràctica i celebració de la vista es dictarà Sentència per part del jutge, qui declararà la incapacitat total o parcial de l'incapaç, acordant la persona o institució que exercirà la representació, en qualsevol de les següents figures:

- Pàtria potestat
- Tutela
- Curatela
- Defensor Judicial
- Guarda de fet

Posteriorment, s'inscriurà d'ofici en el Registre Civil i, si cal, al Registre de la Propietat.