Incapacitats


Què és la incapacitat?
La incapacitat és una situació de fet, que priva algunes persones de la seva capacitat d'obrar, com a conseqüència d'una malaltia o deficiència física o psíquica de caràcter permanent, impedint al presumpte incapaç governar-se per si mateix, tant a nivell personal com patrimonial.
 
Qui pot iniciar el procediment de incapacitat?
En el supòsit dels menors d'edat, seran els pares qui durant la minoria d'edat del fill, davant la previsió d'una futura incapacitat, instaren la demanda per tal de prorrogar automàticament la pàtria potestat.
 
En cas dels majors d'edat, serà el presumpte incapaç, el cònjuge o similar, descendents, ascendents o germans del presumpte incapaç. Si cap d'aquests iniciés la declaració d'incapacitat, per no existir o no haver-la sol·licitat, serà el Ministeri Fiscal qui la promogui.
 
Com es tramita el procediment d'incapacitat?
El procediment podrà iniciar-se mitjançant la interposició d'una demanda d'incapacitat, presentada per advocat i procurador, davant el jutge competent.
 
Després de la pràctica i celebració de la vista es dictarà Sentència per part del jutge, qui declararà la incapacitat total o parcial de l'incapaç, acordant la persona o institució que exercirà la representació, en qualsevol de les següents figures:

- Pàtria potestat
- Tutela
- Curatela
- Defensor Judicial
- Guarda de fet

Posteriorment, s'inscriurà d'ofici en el Registre Civil i, si cal, al Registre de la Propietat.


 

Incapacitació judicial d'un familiar

Qui pot ser incapacitat judicialment?
 
1- Les persones amb malalties mentals greus.
2- Aquelles persones que pateixen d'una discapacitat intel·lectual.
3- Persones amb un deteriorament cognitiu greu.
  
Tipus d'incapacitat judicial i tràmits a seguir
 
Incapacitat total de la persona: persones amb nul·la capacitat per autogovernar-se en qualsevol aspecte de la vida diària, no perden els seus drets però aquests seran exercits per un tercer (familiar o Institució Pública) i es regeix per la institució legal de la tutela que comporta una sèrie de responsabilitats i obligacions per al tutor que haurà de prestar compte de tot de manera anual i davant del jutjat.
 
Incapacitat parcial de la persona: la sentència judicial determinarà el nomenament d'un curador, sota la figura de la curatela. El curador ha de vetllar pel incapaç en determinats actes jurídics i que generalment estan relacionats amb la gestió patrimonial. Aquesta figura s´acostuma a utilitzar en persones amb certes malalties mentals o problemes d'addicció (ludopatia o consum de drogues). En aquest cas també hi ha l'obligació per part del curador de presentació de comptes anuals davant el jutjat.