Clàusula Sòl


Què és una clàusula sòl?
Una clàusula sòl és una limitació a la variació del crèdit pel que acaba convertint una hipoteca que s’havia contractat amb interès variable amb interès fix quan aquest descendeix d’un percentatge.

Les clàusules sòl les solem trobar en les hipoteques en l’apartat d’interès, on es fixa una clàusula com a limitació d’interès variable. Normalment apareix una clàusula sòl i una clàusula sostre, la qual mai ha operat doncs està molt desproporcionada amb la limitació de l’interès variable.

Què es reclama?
Els jutjats de primera instància així com les Audiències Provincials venien reconeixen la nul·litat d’aquestes sentències, però no és fins al 9 de maig de 2013 que el Tribunal Suprem dicta una Sentencia en la que es declara que aquestes clàusules són nul·les quan no respecten els criteris de transparència. Els clients signant eren desconeixedors de la limitació de l’interès, la qual cosa els perjudica.

A qui es reclama?
Algunes són les entitats bancàries que arrel de la declaració de la Sentència del Tribunal Suprem van eliminar l’aplicació de les clàusules sòl en les seves hipoteques. Altres entitats encara no l’han retirat i la única forma per fer-ho és interposant una reclamació judicial. D’aquesta manera l’interès de la hipoteca tornarà a ser variable i ens podrem beneficiar de les variacions de l’euríbor.


 

Sentència Tribunal de Justícia Unió Europea exclou la limitació de temps de les clàusules sòl

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha emès una sentència, el mateix 21 de desembre de 2016, que suposa un revés pel que respecte a les clàusules sòl. Aquesta sentència exclou la limitació en el temps que fins al moment s'establia en la jurisprudència del Tribunal Suprem.

Fins ara, el Tribunal Suprem considerava les clàusules sòl com a clàusules abusives. No obstant això, establia que els efectes de la declaració de nul·litat d'aquestes clàusules fos limitades en el temps, de manera que només produís efectes en el futur, és a dir, a partir de la data en què es declarava la seva nul·litat.

La recent sentència del TJUE s'oposa a la jurisprudència nacional entenent que no es conforme al dret de defensa dels consumidors europeu, i posant de manifest que no es correspon a l'establert en la Directiva 93/13 sobre les clàusules abusives, considerant que tal limitació en el temps resulta una protecció dels consumidors incompleta i insuficient que no constitueix un mitjà adequat i eficaç perquè s'aturi l'ús de les clàusules abusives.

Per més detalls, consulta la sentència aquí.

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea on es descarta la suspensió de les demandes individuals en vers a les col·lectives

El passat dijous 14 d'abril s'ha publicat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea resolent el cas conegut com Sales Sinués on, per una qüestió prejudicial plantejada pel Jutjat Mercantil 9 de Barcelona, ​​es resol la possibilitat de suspendre un procediment individual quan hi ha una demanda col·lectiva en relació a l'article 43 de la Llei d'enjudiciament civil.

Aquest article esmentat confrontava en certa mesura amb l'article 7.1 de la Directiva 93/13 on s'estableix que els Estats membres han d'establir mesures eficaces per deixar sense ús les clàusules abusives dels contractes subscrits entre consumidors i professionals. Sempre partint de la pressunció que el consumidor es troba en una situació d'inferioritat enfront del professional i existeix, per tant, un desequilibri.

El Tribunal entén que l'obligatorietat de suspendre que existeix en l'ordenament d'Espanya perjudica l'efectivitat de la protecció prevista per la directiva, ja que d'una banda el consumidor queda vinculat per l'acció col·lectiva, fins i tot quan aquest no ha format part i es veu sotmès al termini d'adopció d'una resolució judicial d'un procés col·lectiu. Per això entén que l'article 43 de la LEC no és un mitjà idoni per a la defensa dels consumidors enfront de les clàusules abusives.

Aquesta Sentència és transcendental en els processos que tenen com a fonament la nul·litat d'una clàusula sòl en una hipoteca, perquè es preveu que s'aixequi la suspensió que per acord dels Jutjats del Mercantil de Barcelona es va aprovar en tots aquells processos individuals en què s'al·legava la pendència amb el procés col·lectiu que se seguia davant el Jutjat Mercantil 11 de Madrid, resolt també aquesta setmana.